I. Generalităţi

1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri (CGA) sunt valabile pentru toate relaţiile noastre de afaceri prezente şi viitoare cu o altă societate denumită: „Cumpărător“. Condiţiile Generale de Afaceri ale cumpărătorului sunt valabile numai în cazul în care au fost aprobate în scris, în mod expres.

2. Convenţiile individuale încheiate în anumite cazuri (inclusiv discuţii auxiliare, completări şi modificări) prevalează faţă de prezentele CGA. Aceste convenţii devin valabile prin încheierea unui contract scris cu noi sau prin confirmarea acestora în scris de către noi.

3. Prevederile legale sunt valabile şi fără clarificări speciale, în măsura în care nu sunt modificate direct prin prezentele CGA sau nu au fost excluse în mod explicit.

II. Încheierea contractelor

1. Ofertele noastre nu sunt obligatorii. Contractul se încheie numai în momentul în care comanda Cumpărătorului este acceptată. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul predării către Cumpărător de documentaţie tehnică (de ex. desene, fişe, specificaţii), descrieri de produse sau prospecte – chiar şi în format electronic – pentru care ne rezervăm drepturi de proprietate şi de autor.

2. Ne rezervăm dreptul la aplicarea modificărilor practicate în branşă referitoare la acceptarea de către noi (de ex. prin confirmarea comenzii) a comenzii Cumpărătorului; acestea nu aduc atingere încheierii contractului.

III. Condiţii de livrare

1. În cazul în care nu se pot respecta termenele fixe de livrare din motive independente de noi (indisponibilitatea prestaţiei, de ex. din cauza nelivrării de la furnizorii noştri), vom informa neîntârziat Cumpărătorul şi vom stabili un nou termen de livrare adecvat condiţiilor. Dacă nici la noul termen de livrare nu este disponibilă prestaţia, suntem îndreptăţiţi să ne retragem total sau parţial din contract; o contraprestaţie deja obţinută va fi onorată neîntârziat. Drepturile noastre în baza legii (de ex. excluderea obligativităţii prestaţiei), precum şi drepturile Cumpărătorului în baza prezentelor CGA rămân neatinse.

2. Întârzierea livrării din partea noastră se stabileşte conform prevederilor legale. Cumpărătorul va transmite o somaţie în fiecare caz.

3. Livrarea se efectuează la alegerea noastră, din fabrică sau de la filială (locul execuţiei) în modul de expediţie care este avantajos pentru noi. Costurile suplimentare pentru un mod de expediţie ales de Cumpărător vor fi suportate de către acesta. Costurile ambalajului intră în costurile proprii.

4. Expedierea mărfii are loc pe riscul (pentru dispariţie, defecte, întârziere) Cumpărătorului. În cazul întârzierii livrării din motive care nu ni se datorează nouă, riscul se transferă în momentul semnalării pregătirii transportului. Transferul legal al riscului datorat întârzierii recepţiei rămâne neatins.

IV. Preţuri şi condiţii de plată

1. Preţul de achiziţie devine scadent şi plătibil în termen de 30 zile de la emiterea facturii şi livrarea mărfii. După trecerea termenului de plată Cumpărătorul este pus în întârziere. La preţul de achiziţie se vor aplica dobânzi pe durata întârzierii – concomitent cu rezervarea altor drepturi – la rata legală valabil aplicabilă a dobânzilor.

2. Cumpărătorul are dreptul la compensaţii sau la reţinere numai în măsura în care fiecare pretenţie a fost stabilită juridic sau recunoscută de către noi.

3. În cazul în care pretenţia noastră de plată este periclitată de lipsa prestaţiei Cumpărătorului (de ex. cerere de deschidere a unei proceduri de insolvabilitate) avem dreptul, conform legii la refuzarea prestaţiei şi – de asemenea după stabilirea unor termene – la denunţarea contractului. În cazul unor produse speciale putem declara neîntârziat denunţarea. Rămân neatinse prevederile legale referitoare la acordarea termenelor.

V. Clauza de excepţie de proprietate

1. Până la plata completă a tuturor pretenţiilor prezente şi viitoare ne prevalăm de excepţia de proprietate pentru marfă.

2. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor, mai ales cu privire la neplata preţului de cumpărare, avem dreptul, în baza prevederilor legale, de a denunţa contractul şi / sau de a solicita returnarea mărfii. Solicitarea returnării mărfii nu conţine de asemenea şi declarareadenunţării; avem dreptul să solicităm returnarea mărfii şi să ne rezervăm dreptul la denunţare. În cazul neplăţii preţului de achiziţie, aceste drepturi intră în vigoare numai după scurgerea fără rezultat a termenului, respectiv a trecerii unui ultim termen de plată adecvat.

3. Cumpărătorul are dreptul de a procesa şi / sau înstrăina marfa în cadrul derulării normale a activităţii sale. În acest caz se vor aplica în completare următoarele prevederi.

3.1 Clauza referitoare la excepţia de proprietate se referă la procesarea, amestecarea sau conectarea produselor rezultate, dar noi rămânem fabricantul. În cazul în care se păstrează drepturile de proprietate ale unor terţi, dobândim dreptul de coproprietate în raport cu valoarea mărfii. În rest, produsul se consideră marfă supusă excepţiei de proprietate.

3.2 Pretenţiile ocazionate din vânzare se cedează cu titlu de garanţie către noi de către Cumpărător, în totalitate sau proporţional cu mărimea procentului nostru de coproprietar. Obligaţiile Cumpărătorului menţionate la punctul 2 se aplică şi la pretenţiile cesionate. Cumpărătorul are aceleaşi drepturi ca şi noi pentru obţinerea pretenţiilor.

3.3 În cazul în care valoarea garanţiei depăşeşte pretenţiile noastre cu peste 10 %, la cererea Cumpărătorului vom putea aplica garanţiile după propria alegere.

VI. Pretenţiile Cumpărătorului referitoare la lipsuri

1. În baza prevederilor legale, ne asumăm responsabilitatea pentru lipsa de vicii materiale şi juridice (inclusiv livrări false şi incomplete) a mărfii, în cazul în care nu se prevede altceva în continuare. Prevederile legale referitoare la regresul către furnizori rămâne neatins în orice caz.

2. Sunt valabile numai acele convenţii referitoare la compoziţie care constituie obiectul respectivului contract. În completarea reglementărilor legale, marfa este considerată liberă de orice vicii materiale, atunci când proprietăţile acesteia sunt cele aşteptate de Cumpărător conform descrierii produsului furnizat de către noi. Pentru declaraţiile publice ale unor terţi (de ex. declaraţii de reclamă) nu ne asumăm răspunderea.

3. Pretenţiile Cumpărătorului referitoare la vicii presupun stabilirea acestora în baza verificărilor şi stabilirii condiţiilor de garanţie legale. Cumpărătorul ne va acorda timpul şi posibilitatea necesare pentru verificarea mărfii.

4. În cazul stabilirii viciilor, putem alege dacă lipsa se îndepărtează prin îndepărtarea defectului (reparaţie) sau livrarea unor mărfuri fără defecte (livrare de schimb). Rămâne neatins dreptul nostru legal de refuz.

5. Dacă nu a reuşit îndeplinirea obligaţiei din partea noastră sau în cazul în care termenul stabilit de către Cumpărător pentru îndeplinirea ulterioară a obligaţiilor a trecut fără succes sau se poate renunţa la aceasta, în baza prevederilor legale, cumpărătorul poate denunţa contractul sau reduce preţul de cumpărare. Dreptul la denunţare nu se aplică în cazul unui viciu minor.

6. Pretenţiile cumpărătorului la despăgubire, respectiv înlocuirea cu eforturi mari se aplică numai în cazul prevederilor următoare, în rest sunt excluse.

VII. Alte responsabilităţi

1. Acordăm despăgubiri – indiferent de fundamentarea juridică – numai în cazul unei neglijenţe crase şi relei intenţii. Ne asumăm responsabilitatea în cazul unei neglijenţe simple, astfel:

– pentru defecte ocazionate ca urmare a decesului, accidentării corporale sau afectării sănătăţii;

– pentru defecte ocazionate prin încălcarea unei obligaţii majore contractuale; în acest caz, răspunderea noastră se limitează numai la înlocuirea defectului apărut în mod previzibil, tipic.

Prezentele pretenţii nu sunt valabile în cazul în care am ascuns un defect sau am preluat o garanţie. Aceleaşi prevederi sunt valabile pentru pretenţiile Cumpărătorului în baza legii garanţiei produselor.

2. În afara răspunderii noastre în caz de defect, se aplică dreptul retragerii sau rezilierii Cumpărătorului din cauza încâlcirii obligaţiilor noastre din vina noastră; se exclude dreptul liber la reziliere. Denunţarea sau rezilierea se vor face prin declaraţie scrisă din partea noastră. În rest sunt valabile prevederile legale şi efectele juridice în vigoare.

3. În cazul asumării răspunderii pentru data de valabilitate, aceasta se preia numai în cazul depozitării, a se vedea data expirării de pe eticheta produsului.

VIII. Prescripţia

1. Termenul general de prescripţie pentru viciile materiale şi juridice este de un an de la livrare.

2. Pentru construcţii şi materiale, termenul de prescripţie este de doi ani de la livrare. Reglementările special referitoare la prescripţia regresului legal al furnizorului rămân neatinse şi acţionează în favoarea Cumpărătorului, chiar şi atunci, când prestaţia pentru Consumator nu se efectuează pe baza unui contract de achiziţie, ci a unui contract de prelucrare cu termen de prescripţie de cinci ani.

3. În toate cazurile se aplică reglementările legale referitoare la pretenţiile de restituire de urgenţă ale terţilor, pentru regresul furnizorilor, precum şi pentru cazul unei înşelătorii.

4. În măsura în care datorăm unui Cumpărător daune contractuale din cauza sau ca urmare a unor lipsuri, sunt valabile termenele legale de prescripţie nereduse. Aceste termene de prescripţie sunt valabile şi pentru pretenţiile de despăgubire concurente in afara contractului, dacă prin aplicarea prescripţiei legale regulate nu se recomandă un termen de prescripţie mai scurt. Termenele de prescripţie prevăzute în legea garantării produsului rămân valabile.

IX. Dreptul aplicabil şi instanţa competentă

1. Premisele şi efectele dreptului de proprietate se supun dreptului aplicabil la locul de depozitare al obiectului. Pentru contractele transfrontaliere se aplică prevederile internaţionale care se vor prelua în formele contractuale în versiunea valabilă.

2. Instanţa competentă în probleme comerciale este tribunalul din oraşul Vânzătorului. Avem totodată dreptul să depunem plângere şi la instanţa Cumpărătorului.